“ Paylaşılmayan bilgi gereksizdir...”

3 Ocak 2012 Salı

GEMİCİLİK VE GEMİ MANEVRASI

1.  İleri yolalan tek pervane – tek yelpazeli gemilerde dümenin etkileri ,
I. Bordasal dışa kayma
II. Savrulma
III.Dönme
IV. Hız azaltma
V. Bayıltma

A) I,III,IV
B) I,II,IV
C) I,II,III,IV
D) I,II,IV,V
E) I,II,III,IV,V
2.Iskarça bir limanda tek demirle demirlerken demir attığımız mevkiiden en az ne kadar mesafenin neta olması gerekir?
A) 50 kulaç
B) 250 metre
C) Salma dairesi + emniyet payı kadar
D) Gemi boyu + emniyet payı kadar
E) Kaloma miktarı + emniyet payı kadar

3.Başiterin çalıştırılması ile oluşturularak, başa uygulanan kemeresel bir kuvvet, gemi üzerinde toplam olarak aşağıdaki etkilerden hangisini oluşturur ?
A) Yön değiştirme, Savrulma
B) Yön değiştirme, Bordasal dışa kayma, Savrulma
C) Yön değiştirme, Bordasal içe kayma
D) Yön değiştirme, Bordasal içe kayma, Savrulma
E) Bordasal dışa kayma, Savrulma

4.Bir geminin dümenini kullanarak dönüş yaparken ilk rotası istikametindeki ihtiyacı olan minimum neta alanı öğrenmek için geminin dönme çemberini gösteren manevra levhasından hangi değere bakarız?
A) ilerleme
B) geçiş
C) yayılım
D) savrulma açısı
E) taktik çap

5.Sığ suyun dönme çemberine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dönme çemberi büyür.
B) Dönme çemberi küçülür.
C) Dönme çemberinin şekli değişir fakat büyüklüğü aynı kalır.
D) Sığ suyun dönme çemberine herhangi bir etkisi yoktur.
E) Dönme çemberi bazen büyür, bazen küçülür.

6.Aşağıdaki durumlardan hangisinde daha dar bir alanda dönülebilir?
A) Başa trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse
B) Başa trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse
C) Kıça trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse
D) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse
E) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken iskeleye dönülürse

7.Akıntının gemi kullanma üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) Akıntının kuvvetine
B) Geminin akıntının etkisinde kaldığı süreye
C) Akıntının yönüne
D) Geminin sualtı yapısının başta ve kıçta farklı hız ve/veya yöndeki akıntıların etkisinde kalıp kalmamasına
E) Geminin taşıdığı yüke

8.Rüzgar, aşağıda sıralanan hangi etkilerin tümünü veya birkaçını gemi üzerinde meydana getirir?
A) Hız değiştirme, Düşürme, Savurma
B) Düşürme, Savurma, Bayıltma
C) Savurma, Bayıltma, Hız değiştirme
D) Savurma, Hız değiştirme, Düşürme, Bayıltma
E) Bayıltma, Hız değiştirme, Düşürme , Şahlanma

9.Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır ?
A) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır.
B) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine basılır.
C) Geminin hızı artırılır ve dümen ortada tutulur.
D) Pervane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır.
E) Pernane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine alabanda basılır.

10.Aşağıdakilerden hangisi sığ suyun etkilerinden değildir?
A) Pervane titreşimleri artar.
B) Pervanenin boysal ve ensel kuvvetlerinde azalma olur.
C) Dirençler büyür.
D) Derin suya göre hızda azalma olur.
E) Geminin dönme çemberi küçülür.

11.Darsularda yol alırken aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınması gereken hususlardan değildir ?
A) Kanallarda yol alırken , hız çok önemli bir öğedir.  Çünkü, gerçekte de, belirli bir gemi üzerinde, kanalda görülen hidrodinamik kuvvetlerinin şiddeti, geminin su içindeki hızının karesiyle büyür.
B) Bir kanalda, omurgasının altında küçücük bir temiz su kalan çok yüklü bir gemi, güvenlikle yol alabilmek için, az yüklü olduğu zamankinden daha alçak hız kullanmalıdır.
C) Kanalın derinliği ve enine oranla dolgunca bir yer kaplayan bir gemide, hızın koşullara oranla görece olarak yüksek duruma gelmesi dümen tutmayı kolaylaştıracaktır.
D) Kanalın derinliği ve enine oranla dolgunca bir yer kaplayan bir gemide, hızın koşullara oranla görece olarak yüksek duruma gelmesi gömülmeyi arttıracaktır.
E) Bir kanalda seyrederken, Baş ve Kıç dalga tepelerinin yükselerek, dalga çukurunun ise alçalarak, büyüdüğü görülürse, hız zaman geçiriilmeden, ancak yavaş yavaş azaltılmalıdır.

12.İleri yolda hareket eden geminin başında ve kıçında farklı basınçların oluşması kıçta hangi oluşuma neden olur?
A) Köpük
B) Sıcaklık
C) Burgaç
D) Döngeç
E) Kıskaç

13.Aşağıdaki bağlardan hangisi daha ziyade iki palamar halatını birleştirmek için kullanılır?
A) Izbarço.
B) Kavela.
C) Sancak
D) Yoma.
E) Kropi.

14.Bir ağırlık  kaldırılırken  en fazla  yük  palanganın neresine  biner ?
A) Rigavo
B) Veta
C) Purno
D) Tirenti
E) Arma

15.Demirin dipten kurtulması ve geminin deniz dibi ile ilşkisinin kesilmesini rapor etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Vira
B) Apiko
C) Salpa
D) Alesta
E) Hayboci

16.Aşağıdakilerden hangisi kaloma miktarının belirlenmesinde etkilidir?
A) Geminin taşıdığı yük
B) Havanın sıcaklığı
C) Suyun tuzluluk derecesi
D) Deniz suyu sıcaklığı
E) Demiryerindeki dibin doğal yapısı

17.Ağırlığı 450 kg’dan fazla olan gemi demirlerine ait bilgiler demirin neresinde bulunur ?
A)  Meme
B)  Anele
C)  Çipo
D)  Beden
E)  Tırnak

18.Bir palanganın mekanik avantajını arttırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır ?
A) Tirenti hareketli makaradan çıkarılır
B) Makara dili  genişletilir
C) Rigavo kısaltılır
D) Tirenti uzatılır
E) Halat Burgatası arttırılır

19.200 kg’lık bir yük , mahzurlu donatılmış top palangası ile kaldırılacaktır. Palanga mekanik avantajı 4 olduğuna göre, tirentiye uygulanacak kuvvet ne olmalıdır ?
A) 86,66  Kg
B) 50,20 Kg
C) 54 Kg
D) 80 Kg
E) 70 Kg

20.Güverte  saçında  dolgu kaynağı ile doldurulamayacak büyüklükte  olan bir delik  aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle onarılır?
A) Bindirme
B) Paso
C) Dablin
D) Armuz
E) Geçme yama

21.Halata karaman vurma olasılığı varsa, bunun halata binecek yükü;
A) En az iki katına yükseltir.
B) En az üç katına yükseltir.
C) En az Dört katına yükseltir.
D) En az beş katına yükseltir.
E) En az yarım katına yükseltir.

22.Katranlı kendirden yapılan ve facuna yapma işleminde kullanılan tel halat kollarının arasında bulundurulan ve halat aksamından yapılan ince iplere ne isim verilir?
A) Morne.
B) Ligodora.
C) Gırcala.
D) İspavlo
E) Üstüpü.

23.Demirin dipten kurtulması ve geminin deniz dibi ile ilşkisinin kesilmesini rapor etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
F) Vira
G) Apiko
H) Salpa
İ) Alesta
J) Hayboci

24.Demir taratmada aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ? (d : Göz loçasından deniz dibine olan dikey mesafe )
A) Kısa kolama demir taratma kaloma miktarı = 1,1 X  d
B) Kısa kolama demir taratma kaloma miktarı = 1,2 X  d
C) Kısa kolama demir taratma kaloma miktarı = 1,3 X  d
D) Kısa kolama demir taratma kaloma miktarı = 1,6 X  d
E) Çok kısa kolama demir taratma kaloma miktarı = 1,1 X  d

25.Bir palanganın mekanik avantajını arttırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır ?
F) Tirenti hareketli palangadan çıkarılır
G) Makara dili  genişletilir
H) Rigavo kısaltılır
İ) Tirenti uzatılır
J) Halat Burgatası arttırılır

26.”İstirahat saatleri, biri ………. Saatten az olmamak şartı ile en fazla ………. ‘ye bölünebilir” (STCW-95 Kısım A-VIII/1 Madde 2) .Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
A) 5 – 4
B) 6 – 2
C) 4 – 3
D) 8 – 2
E) 8 – 3

27.Rutubet, demir ve çelikten oluşan gemi aksamı üzerinde nasıl bir etki oluşturur.
A)  Kalınlaştırır
B)  Rengini değiştirir
C)  Pas oluşturur
D)  Bir etki oluşturmaz
E)   Parlatır

28.Oksi-Asetilen kaynağında kullanılan hortumlar kaç barlık  çalışma basıncına dayanıklı olmalıdır ?
A)   4
B)  10
C)   5
D)  15
E)  20

29.Bir gemide başka bir dış etki olmaksızın, dümen ortadayken, tornistanda baş sancağa kıç iskeleye savruluyorsa gemide aşağıdaki pervane tiplerinden hangisi kullanılmaktadır.
A) Sağ devirli sabit adım tek pervane
B) Sol devirli sabit adım tek pervane
C) Birlikte çalışan dışa dönüşlü sabit adım çift pervane
D) Birlikte çalışan içe dönüşlü sabit adım çift pervane
E) Sağ devirli değişken adım pervane
30.Yapay lif halatlar özellikle naylonlar şoklara karşı doğal lif halatlara oranla ;
A) 2 – 5 kat daha dayanıklıdır.
B) 3 – 6 kat daha dayanıklıdır.
C) 4 – 8 kat daha dayanıklıdır.
D) 5 – 10 kat daha dayanıklıdır.
E) 6 – 12 kat daha dayanıklıdır.

31.Sığ suyun dönme çemberine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
F) Dönme çemberi büyür.
G) Dönme çemberi küçülür.
H) Dönme çemberinin şekli değişir fakat büyüklüğü aynı kalır.
İ) Sığ suyun dönme çemberine herhangi bir etkisi yoktur.
J) Dönme çemberi bazen büyür, bazen küçülür.

32.Bir geminin manevra levhasınında bulunan dönme çemberini incelediğimizde hangi bilgiyi ediniriz?
A) Geminin boyutlarını
B) Geminin farklı amaçlı bir kullanım için dönüştürülüp dönüştürülmediğini
C) Geminin dümenini kullanarak dönmek için gereken en küçük neta alanın boyutlarını
D) Geminin son olarak dönüş yaptığı limanların listesini
E) Dönüşümlü olarak vardiya tutan personelin listesini

33.Aşağıdaki durumlardan hangisinde daha dar bir alanda dönülebilir?
F) Başa trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse
G) Başa trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse
H) Kıça trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse
İ) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse
J) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken iskeleye dönülürse

34.Rüzgarın geldiği yönde kalan tekne alabandasına ne ad verilir?
A) Rüzgar altı
B) Rüzgar kenarı
C) Rüzgar gülü
D) Rüzgar üstü
E) Rüzgar ucu

35.Akıntı içinde ileri hareket eden bir geminin uğrayacağı etkileri belirleyen tüm öğeler hangisidir?
A) Akıntının hızı ve yönü
B) Geminin su içindeki hızı, dümen tutulan rotası, akıntının hızı
C) Geminin su içindeki hızı, akıntının hızı ve yönü, geminin dümen tutulan rotası
D) Geminin su içindeki hızı, dümen tutulan rotası, akıntının hızı ve yönü
E) Akıntının hızı ve yönü, geminin su içindeki hızı, dümen tutulan rotası, akıntı içinde kalış süresi
36.Denize adam düştüğünde dönüş şekli seçilirken hangisi göz önünde bulundurulmaz?
A) Geminin durumu.
B) Olayın ne zaman olduğu.
C) Denizin ve akıntının durumu.
D) Havanın sıcaklığı.
E) Sakınma manevrası yapmak için kazazedenin düştüğü taraf.

37.Aşağıdakilerden hangisi normal hızlarda yolalan bir gemi için sığ suyu tanımlar?
A) 10 metreden daha az derin sular sığ sudur.
B) Geminin suçekiminin bir buçuk katı ya da daha az derinlikteki sular sığ sudur.
C) Geminin suçekiminin iki katı ya da daha az derinlikteki sular sığ sudur.
D) Omurgasının altında suçekiminin bir buçuk katı ya da daha az açıklık bulunan gemiler sığ sudadır.
E) Omurgasının altında bir buçuk metreden daha az su bulunan gemiler sığ sudadır.

38.Bir gemi dar su yolunda, dar suyun olumsuz etkilerini yenmek için ne şekilde seyretmelidir?
A) Su altı banklarının gerçek orta çizgisinde ve yeryüzüne göre ölçülen emniyetli bir hızla seyretmelidir.
B) Dar su yolunun görünür orta çizgisinde ve yeryüzüne göre emniyetli bir hızla seyretmelidir.
C) Dar su yolunun sancak tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir.
D) Dar su yolunun iskele tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir.
E) Dar su yolunun boş olan kısmından kanalı çabuk terk etmek için mümkün olduğunca süratli seyretmelidir.

39.Yatay bir akıntıda, akan suyun miktarı değişmezken akım hızı ile ilgili olarak hangi ifade doğrudur?
A) Akım hızı ile o bölgedeki basınç doğru orantılıdır.
B) Akım hızı ile o bölgedeki basınç ters orantılıdır.
C) Akım hızı ne olursa olsun basınç sabit kalır.
D) Akım hızı değişince akıntının yönü de değişir.
E) Akım hızı değişince akan sıvının kimyasal özellikleri değişir.
40.Aşağıdaki halatlardan hangisi suda batmadan tam yüzer ?
A) Manila
B) Sizal
C) Naylon
D) Terilen
E) Politein
41.Çipolu demir (Admiralty demiri) ile çiposuz demir arasında ne fark vardır?
A) Çipolu demirin tutuculuğu, kullanılan çiponun katkısıyla, çiposuz demirden daha fazladır.
B) Çipolu demirle çiposuz demirin tutuculuk bakımından farkı yoktur; yalnızca şekilleri farklıdır.
C) Çipolu demirle çiposuz demirin farkı yalnızca üretici firmanın kullandığı markalardadır.
D) Çipolu demirle çiposuz demirin farkı kullanılan metallerindedir. Dövme demirden yapılan demirlere çiposuz demir denir.
E) Çiposuz demirin, her iki tırnağıyla dibe gömülebildiği için, daha iyi tutuculuğu vardır. Çipolu demir ise bugün yalnızca ufak teknelerde kullanılan eski tip demirdir.

42.Güvenli bir demirleme için tutma kuvveti katsayısı en yüksek dip yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yumuşak çamur
B) Sıkı kum
C) Kaya
D) Koyu balçık
E) Çakıl

43.Aşağıda belirtilen palangalardan hangisinin mekanik avantajı yoktur ?
A) Kabasorta
B) Tartan
C) Adi
D) Sübye
E) Kantar

44.Uluslararası kurallara göre, bir gemi adamının günde en az kaç saat istirahat etmesi uygun görülmüştür.
A) 16
B) 12
C) 10
D) 8
E) 6

45.Boyaların açılması için aşağıda belirtilen hangi malzemeler kullanılır?
A) Gaz yağı
B) Benzin
C) Motorin
D) Neft yağı
E) Tiner

46.Güverte  saçında  dolgu kaynağı ile doldurulamayacak büyüklükte  olan bir delik  aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle onarılır?
A)  Bindirme
B)  Paso
C)  Dablin
D)  Armuz
E)  Geçme yama

47.Bir yelpaze dümeninin doğurduğu dümen kuvvetinin değerini en çok arttıran faktörler aşağıdakilerden hangisi /hangileridir
A) Dümen yelpazesi yüzünün alanının büyüklüğü
B) Dümen yelpazesi yüzünün alanın büyüklüğü,  alabanda dümen açısı
C) Dümen yelpazesi yüzünün alanının büyüklüğü, alabanda dümen açısı ve Demen yelpazesine gelen su akımının gemi hızının karesi ile ters orantılı olarak değişmesi
D) Dümen yelpazesi yüzünün alanının büyüklüğü, alabanda dümen açısı ve Demen yelpazesine gelen su akımının gemi hızının karesi ile doğru orantılı olarak değişmesi
E) Alabanda dümen açısı ve Demen yelpazesine gelen su akımının gemi hızının karesi ile ters orantılı olarak değişmesi

48.Aşağıdakilerden hangisi kaloma miktarının belirlenmesinde etkilidir?
F) Geminin taşıdığı yük
G) Havanın sıcaklığı
H) Suyun tuzluluk derecesi
İ) Deniz suyu sıcaklığı
J) Demiryerindeki dibin doğal yapısı

49.Dümen ve Başiter birlikte kullanıldıklarında, Dümeni ve Başiteri sancağa birlikte bastığımızda,
A) Savrulma sancağa, Bordasal kayma sancağa doğru olur.
B) Savrulma iskeleye, Bordasal kayma sancağa doğru olur.
C) Savrulma kuvvetli sancağa, Bordasal kayma sancağa doğru olur.
D) Savrulma kuvvetli iskeleye, Bordasal kayma yok yada zayıf olur.
E) Savrulma kuvvetli sancağa, Bordasal kayma yok yada zayıf olur.

50.Durma mesafesine sığ su etkisini göz önüne aldığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru olur?
A) Sığ sularda mümkün olduğunca hızlı seyretmemiz gerekir.
B) Sığ sularda durmak için durmaya karar verdiğimiz an tam yol tornistan vermek gerekir
C) Sığ sularda mümkün olduğunca en düşük emniyetli hızla seyretmek uygundur.
D) Sığ sularda yüksek tornalarda seyretmek daha uygundur.
E)  Sığ sularda manevra için daha az neta alana ihtiyacımız olduğunu bilerek ona göre manevramızı planlarız.

51.Bir geminin dümenini kullanarak dönüş yaparken ilk rotası istikametindeki ihtiyacı olan    minimum neta alanı öğrenmek için geminin dönme çemberini gösteren manevra levhasından hangi değere bakarız?
F) ilerleme
G) geçiş
H) yayılım
İ) savrulma açısı
E)  aktik çap

52.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yalnıştır?
A) Manevra açısından en ideal durum hiç meyil olmamasıdır.
B) Bir gemi yüksek borda tarafına dönerken alçak borda tarafına dönerken çizdiğinden daha küçük bir dönme çemberi çizer.
C) Sancağa meyilli gemi iskeleye meyilli gemiye göre manevraya daha uygundur.
D) Meyilli gemide sallanmaması ve daha iyi oturması bakımından pilot çarmıhı mümkünse yüksek borda tarafına donatılır.
E) Çift pervaneli bir gemi meyilliyken alçak borda tarafındaki pervane daha etkindir.

53.Suda bir yere bağlı olmadan duran bir gemi tümüyle düzenli bir akıntının içindeyken hangi hızda ve hangi yönde sürüklenir?
A) Akıntının hızının yarısı bir hızla, akıntının aktığı yöne sürüklenir.
B) Akıntının hızının iki katı bir hızla, akıntının aktığı yöne sürüklenir.
C) Hemen hemen akıntının aktığı hızla, aktığı yöne sürüklenir.
D) Hemen hemen akıntının aktığı hızla, aktığı yönün tersine sürüklenir.
E)  Sürüklenmenin akıntının hızıyla da yönüyle de ilgisi yoktur

54.Aşağıdaki maddelerden hangisi rüzgar yüzünü ifade eder?
A) Gemi üst yapısının aerodinamik yapısını
B) Gemi sualtı bölümünün rüzgar üstünde kalan alanın ölçüsünü
C) Geminin sualtı bölümünün rüzgar altında kalan alanının ölçüsünü
D) Gemi üst yapısının hava akım çizgilerine dik alanın ölçüsünü
E) Gemi üst yapısının tüm alanın ölçüsünü

55.Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır ?
F) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır.
G) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine basılır.
H) Geminin hızı artırılır ve dümen ortada tutulur.
İ) Pervane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır.
J) Pernane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine alabanda basılır.

56.Aşağıdakilerden hangisi sığ suyun etkilerinden değildir?
F) Pervane titreşimleri artar.
G) Pervanenin boysal ve ensel kuvvetlerinde azalma olur.
H) Dirençler büyür.
İ) Derin suya göre hızda azalma olur.
J) Geminin dönme çemberi küçülür.

57.Darsularda yol alırken aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınması gereken hususlardan değildir ?
F) Kanallarda yol alırken , hız çok önemli bir öğedir.  Çünkü, gerçekte de, belirli bir gemi üzerinde, kanalda görülen hidrodinamik kuvvetlerinin şiddeti, geminin su içindeki hızının karesiyle büyür.
G) Bir kanalda, omurgasının altında küçücük bir temiz su kalan çok yüklü bir gemi, güvenlikle yol alabilmek için, az yüklü olduğu zamankinden daha alçak hız kullanmalıdır.
H) Kanalın derinliği ve enine oranla dolgunca bir yer kaplayan bir gemide, hızın koşullara oranla görece olarak yüksek duruma gelmesi dümen tutmayı kolaylaştıracaktır.
İ) Kanalın derinliği ve enine oranla dolgunca bir yer kaplayan bir gemide, hızın koşullara oranla görece olarak yüksek duruma gelmesi gömülmeyi arttıracaktır.
J) Bir kanalda seyrederken, Baş ve Kıç dalga tepelerinin yükselerek, dalga çukurunun ise alçalarak, büyüdüğü görülürse, hız zaman geçiriilmeden, ancak yavaş yavaş azaltılmalıdır.

58.Aşağıdaki etkilerden hangisi sığ suda bir gemide görülen etkilerden değildir ?
A) Pervane titreşimleri artar.
B) Dirençler küçülür, bu yüzden gemi derin sudakinden daha çabuk hız kazanır ve daha yavaş hız kaybedip yavaşlar.
C) Geminin dönme çemberi büyür.
D) Dümen yelpazesinin alışılmış etkinliğinde bir azalma olur .
E) Hız artıkça bayılma ve şahlanma eğilimleri görülür.

59.İleri yolalan tek pervane – tek yelpazeli gemilerde dümenin etkileri ,
VI.     Bordasal dışa kayma
VII. Savrulma
VIII. Dönme
IX.     Hız azaltma
X.     Bayıltma

F) I,III,IV
G) I,II,IV
H) I,II,III,IV
İ) I,II,IV,V
J) I,II,III,IV,V

60.Iskarça bir limanda tek demirle demirlerken demir attığımız mevkiiden en az ne kadar mesafenin neta olması gerekir?
F) 50 kulaç
G) 250 metre
H) Salma dairesi + emniyet payı kadar
İ) Gemi boyu + emniyet payı kadar
J) Kaloma miktarı + emniyet payı kadar

61.Başiterin çalıştırılması ile oluşturularak, başa uygulanan kemeresel bir kuvvet, gemi üzerinde toplam olarak aşağıdaki etkilerden hangisini oluşturur ?
F) Yön değiştirme, Savrulma
G) Yön değiştirme, Bordasal dışa kayma, Savrulma
H) Yön değiştirme, Bordasal içe kayma
İ) Yön değiştirme, Bordasal içe kayma, Savrulma
J) Bordasal dışa kayma, Savrulma

62.bir geminin dümenini kullanarak dönüş yaparken ilk rotası istikametindeki ihtiyacı olan minimum neta alanı öğrenmek için geminin dönme çemberini gösteren manevra levhasından hangi değere bakarız?
J) ilerleme
K) geçiş
L) yayılım
M) savrulma açısı
N) taktik çap

63.Sığ suyun dönme çemberine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
K) Dönme çemberi büyür.
L) Dönme çemberi küçülür.
M) Dönme çemberinin şekli değişir fakat büyüklüğü aynı kalır.
N) Sığ suyun dönme çemberine herhangi bir etkisi yoktur.
O) Dönme çemberi bazen büyür, bazen küçülür.

64.Aşağıdaki durumlardan hangisinde daha dar bir alanda dönülebilir?
K) Başa trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse
L) Başa trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse
M) Kıça trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse
N) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse
O) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken iskeleye dönülürse

65.Akıntının gemi kullanma üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
F) Akıntının kuvvetine
G) Geminin akıntının etkisinde kaldığı süreye
H) Akıntının yönüne
İ) Geminin sualtı yapısının başta ve kıçta farklı hız ve/veya yöndeki akıntıların etkisinde kalıp kalmamasına
J) Geminin taşıdığı yüke

66.Rüzgar, aşağıda sıralanan hangi etkilerin tümünü veya birkaçını gemi üzerinde meydana getirir?
F) Hız değiştirme, Düşürme, Savurma
G) Düşürme, Savurma, Bayıltma
H) Savurma, Bayıltma, Hız değiştirme
İ) Savurma, Hız değiştirme, Düşürme, Bayıltma
J) Bayıltma, Hız değiştirme, Düşürme , Şahlanma

67.Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır ?
K) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır.
L) Pervane durdurulur ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine basılır.
M) Geminin hızı artırılır ve dümen ortada tutulur.
N) Pervane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır.
O) Pernane tornistanda çalıştırılır ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine alabanda basılır.

68.Aşağıdakilerden hangisi sığ suyun etkilerinden değildir?
K) Pervane titreşimleri artar.
L) Pervanenin boysal ve ensel kuvvetlerinde azalma olur.
M) Dirençler büyür.
N) Derin suya göre hızda azalma olur.
O) Geminin dönme çemberi küçülür.

69.Darsularda yol alırken aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınması gereken hususlardan değildir ?
K) Kanallarda yol alırken , hız çok önemli bir öğedir.  Çünkü, gerçekte de, belirli bir gemi üzerinde, kanalda görülen hidrodinamik kuvvetlerinin şiddeti, geminin su içindeki hızının karesiyle büyür.
L) Bir kanalda, omurgasının altında küçücük bir temiz su kalan çok yüklü bir gemi, güvenlikle yol alabilmek için, az yüklü olduğu zamankinden daha alçak hız kullanmalıdır.
M) Kanalın derinliği ve enine oranla dolgunca bir yer kaplayan bir gemide, hızın koşullara oranla görece olarak yüksek duruma gelmesi dümen tutmayı kolaylaştıracaktır.
N) Kanalın derinliği ve enine oranla dolgunca bir yer kaplayan bir gemide, hızın koşullara oranla görece olarak yüksek duruma gelmesi gömülmeyi arttıracaktır.
O) Bir kanalda seyrederken, Baş ve Kıç dalga tepelerinin yükselerek, dalga çukurunun ise alçalarak, büyüdüğü görülürse, hız zaman geçiriilmeden, ancak yavaş yavaş azaltılmalıdır.

70.İleri yolda hareket eden geminin başında ve kıçında farklı basınçların oluşması kıçta hangi oluşuma neden olur?
F) Köpük
G) Sıcaklık
H) Burgaç
İ) Döngeç
J) Kıskaç

71.Aşağıdaki bağlardan hangisi daha ziyade iki palamar halatını birleştirmek için kullanılır?
A) Izbarço.
B) Kavela.
C) Sancak
D) Yoma.
E) Kropi.

72.Bir ağırlık  kaldırılırken  en fazla  yük  palanganın neresine  biner ?
A) Rigavo
B) Veta
C) Purno
D) Tirenti
E) Arma

73.Demirin dipten kurtulması ve geminin deniz dibi ile ilşkisinin kesilmesini rapor etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
K) Vira
L) Apiko
M) Salpa
N) Alesta
O) Hayboci

74.Aşağıdakilerden hangisi kaloma miktarının belirlenmesinde etkilidir?
K) Geminin taşıdığı yük
L) Havanın sıcaklığı
M) Suyun tuzluluk derecesi
N) Deniz suyu sıcaklığı
O) Demiryerindeki dibin doğal yapısı

75.Ağırlığı 450 kg’dan fazla olan gemi demirlerine ait bilgiler demirin neresinde bulunur ?
A)  Meme
B)  Anele
C)  Çipo
D)  Beden
E)  Tırnak

76.Bir palanganın mekanik avantajını arttırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır ?
K) Tirenti hareketli makaradan çıkarılır
L) Makara dili  genişletilir
M) Rigavo kısaltılır
N) Tirenti uzatılır
O) Halat Burgatası arttırılır

77.200 kg’lık bir yük , mahzurlu donatılmış top palangası ile kaldırılacaktır. Palanga mekanik avantajı 4 olduğuna göre, tirentiye uygulanacak kuvvet ne olmalıdır ?
F) 86,66  Kg
G) 50,20 Kg
H) 54 Kg
İ) 80 Kg
J) 70 Kg

78.Güverte  saçında  dolgu kaynağı ile doldurulamayacak büyüklükte  olan bir delik  aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle onarılır?
A) Bindirme
B) Paso
C) Dablin
D) Armuz
E) Geçme yama
79.Demirde yatan geminin akıntı ve rüzgarın etkisiyle bulunduğu farklı mevkilerin
oluşturduğu daireye ne ad verilir?
A) Dönme dairesi
B) Demir dairesi
C) Devir dairesi
D) Salma dairesi
E) Sanal daire

80.Demirlemede, demir zincirine koşulların gerektirdiğinden fazla kaloma vermek hangi sonucu doğurur?
A) Ne kadar çok kaloma verilirse, o kadar çok tutuculuk sağlanır. O yüzden hangi demir yeri olursa olsun daha fazla kaloma daha fazla emniyet demektir.
B) Gerekli olan kaloma miktarından fazlası tutma kuvvetine bir katkı yapmayacağı gibi gereksiz yere salma dairesini büyütür.
C) Gerekli olan miktardan fazla kaloma vermek hiç bir değişikliğe neden olmaz. Faydası da zararı da yoktur.
D) Gerektiğinden fazla kaloma vermek tutma kuvvetinin azalmasına neden olur.
E) Ne kadar fazla kaloma verilirse o kadar küçük salma dairesi elde edilir.

81.Güvenli bir demirleme için tutma kuvveti katsayısı en yüksek dip yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yumuşak çamur
B) Sıkı kum
C) Kaya
D) Koyu balçık
E) Çakıl

82.Boya işlemleri için hangi işlem basamakları takip edilir.
A) Raspa-Temizleme-Antipas-Boya
B) Boya-Raspa-Temizleme-Antipas
C) Raspa-Sülyen-Antipas-Boya
D) Temizleme-Raspa-Antipas-Boya
E) Temizleme-Raspa-Boya-Antipas

83.Eski veya kabaran boyaların dökülmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır.
A) Radansa yapılır
B) Fırça yapılır
C) Boyanır
D) Su tutulır
E) Raspa yapılır

84.Katodik Koruma maksadıyla geminin sualtı kısmında belirli yerlere konan çinko / aluminium anodların diğer adı nedir ?
A) Prokatod
B) Katodprimer
C) Tutya
D) Postkatod
E) Antikatod

85.Aşağıdaki halatlardan hangisi suda batmadan tam yüzer ?
A) Manila
B) Sizal
C) Naylon
D) Terilen
E) Politein

86.Faydalı donatılmış bir top palangası kaç misli güç kazandırır?
A) 3 Misli
B) 4 Misli
C) 5 Misli
D) 6 Misli
E) 7 Misli

87.6 kollu ve bir kolunda  24  tel bulunan tel halatın çapı 24 mm’ dir. Bu halatın S.W.L değeri nedir ?
A)  2    ton
B)  3    ton
C)  4,5  ton
D)  8    ton
E)  6    ton

88.Aşağıda belirtilen palangalardan hangisinin mekanik avantajı yoktur ?
A) Kabasorta
B) Tartan
C) Adi
D) Sübye
E) Kantar

89.Demirin dipten kurtulması ve geminin deniz dibi ile ilişkisinin kesilmesini rapor etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Vira
B) Apiko
C) Salpa
D) Alesta
E) Hayboci

90.Kaloma edilen demir zincirinin uzunluğunu rapor etmek için demirleme donanımı
üzerinde nasıl bir işaretleme yönteminden faydalanırız?
A) Zincir demirden itibaren birer metre aralıklarla markalanmıştır. Bu metreler özel bir takım işaretlerle ve bazı özel boyalarla markalanmıştır. Bunları zaman zaman kontrol etmek ve boyaları yenilemek gerekir.
B) Zincirin her baklasını sayarız. Bazen şaşırırsak zincirin bazı baklaları üzerinde yazılı rakamlar vardır . Bunları bulup tekrar saymaya başlarız.
C) Demir attıktan sonra geçen zamanı ölçeriz. Daha sonra demirin akış hızını bulduğumuz zamana bölerek sudaki zincir miktarını kolayca hesaplarız.
D) Her kilitin sayısı kadar bakla baklasız lokmadan sonraki bakladan başlıyarak boyayla ve sonuncu bakla bir parça branda üzerine sarılan parlak bakır yada çelik telle işaretlenir.
E) Başüstünde zincir uzunluğunu gösteren bir sayaç vardır. Viraya başlamadan bunu çalıştırmak lazımdır.

91.Sığ suda dönme çemberinin ve diğer manevra özelliklerinin farklılık göstermesinin sebebi nedir?
A) Yoğunluğun büyümesi
B) Dirençlerin büyümesi
C) Tuzluluğun artması
D) Sıcaklığın yükselmesi
E) Suyun moleküler yapısında meydana gelen değişikliğin kendini kıyılara yakın bölgelerde göstermesi.

92.Aşağıdaki durumlardan hangisinde daha dar bir alanda dönülebilir?
A) Başa trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse
B) Başa trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse
C) Kıça trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse
D) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse
E) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken iskeleye dönülürse

93.Ağır denizlerde denizden adam kurtarmak için gemiyle kazazedelere yaklaşırken kazazedeler geminin hangi tarafına gelecek şekilde durulur?
A) Rüzgar baş omuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgarüstü tarafında tutulmalıdır.
B) Rüzgar baş omuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgaraltı tarafında tutulmalıdır.
C) Rüzgar bir bordada kazazedeler rüzgaraltı bordada tutulmalıdır.
D) Rüzgar kıçomuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgaraltı tarafında tutulmalıdır.
E) Rüzgar kıçomuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgarüstü tarafında tutulmalıdır.

94.Hırça mapası nedir?
A) Demirin zincire bağlandığı kilittir.
B) Bir demir çeşididir.
C) Bir zincir çeşididir.
D) Demir zincirini gemiye bağlayan zincirin son baklasının bağlı olduğu mapadır.
E) Lokmasız zincir baklasıdır.

95.Başiterin çalıştırılması ile oluşturularak, başa uygulanan kemeresel bir kuvvet, gemiüzerinde toplam olarak aşağıdaki etkilerden hangisini oluşturur ?
A) Yön değiştirme, Savrulma
B) Yön değiştirme, Bordasal dışa kayma, Savrulma
C) Yön değiştirme, Bordasal içe kayma
D) Yön değiştirme, Bordasal içe kayma, Savrulma
E) Bordasal dışa kayma, Savrulma

96.Aşağıdakilerden hangisi pruva rüzgarının etkilerinden değildir?
A) Kolay dümen tutulur.
B) Baş rüzgaraltına kaçma eğilimindedir.
C) Hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister.
D) Hızda bir artma ortaya çıkar.
E) Durma mesafesi kısalır. Kolay durur.

97.Aşağıdaki maddelerden hangisi rüzgar yüzünü ifade eder?
A) Gemi üst yapısının aerodinamik yapısını
B) Gemi sualtı bölümünün rüzgar üstünde kalan alanın ölçüsünü
C) Geminin sualtı bölümünün rüzgar altında kalan alanının ölçüsünü
D) Gemi üst yapısının hava akım çizgilerine dik alanın ölçüsünü
E) Gemi üst yapısının tüm alanın ölçüsünü

98.“Bank Püskürmesi” aşağıdaki ifadelerden hangisidir ?
A)Gemiyi yakın banka doğru yaklaşmasını zorlayan bir etkidir.
B)Gemiyi yakın banka doğru bayıltan bir etkidir.
C)Geminin kıçının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır.
D)Geminin başının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır.
E)“Bank Püskürtmesi” ile “Bank etkisi” aynı anlamdadır.

99.Güvenli bir demirleme için tutma kuvveti katsayısı en yüksek dip yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yumuşak çamur
B) Sıkı kum
C) Kaya
D) Koyu balçık
E) Çakıl

100.Boya işlemleri için hangi işlem basamakları takip edilir.
A) Raspa-Temizleme-Antipas-Boya
B) Boya-Raspa-Temizleme-Antipas
C) Raspa-Sülyen-Antipas-Boya
D) Temizleme-Raspa-Antipas-Boya
E) Temizleme-Raspa-Boya-Antipas


Hiç yorum yok:

Ads Inside Post